Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

21.05.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)



Stand: 29.04.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 29.04.2016: USA