Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

27.11.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)
Stand: 13.11.2015: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 06.11.2015: USA