Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

31.08.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)




Stand: 15.07.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 24.06.2016: USA