Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

07.09.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)
Stand: 22.07.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 08.07.2016: USA