Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

13.04.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)
Stand: 01.04.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 25.03.2016: USA